CHS-it eq soul gua type anti blow.png
上级圣骑【无拳】的证明
素材
上级圣骑【无拳】的证明
物品
CHS-it eq soul gua type anti blow.png
Flag jp.svg 日服版本Flag chs.svg 国服版本

基本信息

基本信息
道具类型素材
所属分页装备品
稀有度Gear star 5.png
出售价格600 金币
强化值5
说明转职成“上级圣骑【无拳】”的必备道具
合成材料合成费用
0 金币

可获得关卡

活动关卡

关卡消耗体力掉落物品
附魔币获得
获得附魔材料吧!
20
附魔副本
获得附魔材料吧!
10
avatar