CHS-it eq luk chess.png
骑士的马头象棋
装备品
骑士的马头象棋
物品
CHS-it eq luk chess.png
Flag jp.svg 日服版本Flag chs.svg 国服版本

基本信息

基本信息
道具类型装备品
所属分页装备品
装备等级44
稀有度Gear star 4.png
出售价格3600 金币
强化值80
说明运+12、速度+3、会心+9、暗耐性+1
描述下西洋象棋的时候使用的骑士坐骑。用隐
藏着魔力的矿石制作而成定制品,一般不
会流到市场。有两个用途,一是作为寄宿
着幸运的娱乐用品,二是作为护身符。
合成材料合成费用
18000 金币
装备品数值
属性初始强化总值
+12+6+18
素早+3+1+4
会心+9+4+13
暗耐性+1-+1

用于合成

合成成品合成材料合成费用
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
18000 金币
18000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
avatar