CHS-it eq attribute choker.png
元素皮带
装备品
元素皮带
物品
CHS-it eq attribute choker.png
Flag jp.svg 日服版本Flag chs.svg 国服版本

基本信息

基本信息
道具类型装备品
所属分页装备品
装备等级35
稀有度Gear star 3.png
出售价格900 金币
强化值20
说明火耐性+1,水耐性+1,雷耐性+1,风耐性+1
描述注入自然界元素的皮带。具有些许对火,
水,风,雷的耐性。本来只有特定的魔道
士才能使用,最近各种各样的人都会装备
使用。
合成材料合成费用
5000 金币
装备品数值
属性初始强化总值
火耐性+1+1+2
水耐性+1+1+2
雷耐性+1+1+2
风耐性+1+1+2

可获得关卡

活动关卡

关卡消耗体力掉落物品
获取张飞专属武具碎片
【困难】吾弟,万人敌!
40
获取张飞专属武具碎片
【极困难】吾弟,万人敌!
40

用于合成

合成成品合成材料合成费用
30000 金币
30000 金币
30000 金币
18000 金币
18000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
18000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
18000 金币
18000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
18000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
avatar