CHS-it eq atk morningstar.png
晨星
装备品
晨星
物品
CHS-it eq atk morningstar.png
Flag jp.svg 日服版本Flag chs.svg 国服版本

基本信息

基本信息
道具类型装备品
所属分页装备品
装备等级25
稀有度Gear star 3.png
出售价格900 金币
强化值20
说明物攻+12,魔攻+9,会心+6
描述将狼牙棒改良后制作而成的打击系武器。
把两个铁球用锁链接起来的武器,破坏力
惊人。留有原来狼牙棒的痕迹,同时也存
在着提高若干魔力的效果。
合成材料合成费用
5000 金币
装备品数值
属性初始强化总值
物攻+12+6+18
魔攻+9+4+13
会心+6-+6

可获得关卡

活动关卡

关卡消耗体力掉落物品
英灵等级35 JobLv6推荐
羁绊比星星燃烧还要永久 2话
20

用于合成

合成成品合成材料合成费用
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
18000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
30000 金币
avatar