Msg char 1.png
这篇文章尚未完成编辑
可能存在内容不全、说明不清、显示错误、内容错乱等情况,还请见谅。

请过段时间再查看本页,也许编辑们会修复这些问题。
主角

通过完成主线任务关卡,可以获得的角色。

角色角色名可用职业
Uniticon ロギ.png
Unit-icon-fg-infobox.png
Uniticon ディオス.png
Unit-icon-fg-infobox.png
Uniticon エドガー.png
Unit-icon-fg-infobox.png
Uniticon リズベット.png
Unit-icon-fg-infobox.png
Uniticon ティナ.png
Unit-icon-fg-infobox.png
活动限定

通过完成获得关卡,可以获得灵魂碎片的角色。

角色角色名可用职业
Uniticon サバレタ.png
Unit-icon-fg-infobox.png
Uniticon ヴェロス.png
Unit-icon-fg-infobox.png
Uniticon ミリシュ.png
Unit-icon-fg-infobox.png
Uniticon ペリドット.png
Unit-icon-fg-infobox.png
Uniticon ジーク.png
Unit-icon-fg-infobox.png
Uniticon エルリケ.png
Unit-icon-fg-infobox.png
Uniticon レナ.png
Unit-icon-fg-infobox.png
Uniticon ユート.png
Unit-icon-fg-infobox.png
Uniticon ブランシェット.png
Unit-icon-fg-infobox.png
Uniticon ジャスティン.png
Unit-icon-fg-infobox.png
Uniticon セリアズ.png
Unit-icon-fg-infobox.png
Uniticon フェイリン.png
Unit-icon-fg-infobox.png
Uniticon ダルタニアン.png
Unit-icon-fg-infobox.png
Uniticon レシウス.png
Unit-icon-fg-infobox.png
联机任务

通过完成特定联机关卡,可以获得灵魂碎片的角色。

角色角色名可用职业
Uniticon ミアンヌ.png
Unit-icon-fg-infobox.png
avatar